دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 اداره امور مالی و بودجه 
 


رئيس اداره   

امير قمصريان
تحصيلات: كارشناسي حسابداري 

تلفن: 0511226858

پست الكترونيكي:
نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 
 

اهم فعاليتها

 •  رسيدگى دقيق كليه اسناد و فرمهاى محاسباتى.

 •  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آنها.

 •  همكارى در تهيه نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها، دستورالعملها و طرح تصويب‏نامه‏ ها.

 •  شركت در كميسيونهاى مربوطه مطابق مقررات.

 •  رسيدگى و اقدام در مورد مسائل و پرونده‏هاى مشكل مالى و حسابدارى.

 •  تهيه و تنظيم پيش‏نويس دستورات و فرمهاى محاسباتى، گزارشهاى لازم و بودجه تفصيلى.

 •  برنامه‏ ريزى و انجام امور مختلف كارگزينى.

 •  اجراى خط مشى تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر.

 •  انجام امور مربوط به تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاى آنها.

 •  رسيدگى به پيش پرداخت‏ها و على الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراى قوانين و مقررات مالى.

 •  كنترل ليست حقوق و اعلاميه بانكى، چك، برگه ‏هاى محاسباتى و نيز كنترل حسابهاى مربوطه به منظور رفع اختلاف.

 •  بررسي و ارجاع كليه مكاتبات ورودي به امور مالي.

 •  كنترل حساب ها و نحوه ثبت در سيستم مالي.

 •  تهيه پيش نويس قراردادهاي دانشگاه و كنترل نهايي آنها همچنين امضاي قراردادها مطابق مقررات.

 •  تعريف و كنترل كدينك مالي با توجه به گزارشات خروجي.

 •  شركت در جلسات مانند مديريت برنامه و بودجه، ستاد برنامه و بودجه، صندوق قرض الحسنه، هيات مميزه ارزشيابي كاركنان، كميته ارزشيابي، شوراي انفورماتيك.

 •  نظارت و كنترل گزارش عملكرد فعلي جهت برنامه و بودجه.

 •  معرفي كاركنان محترم به موسسات اعتباري و بانك ها جهت دريافت تسهيلات.

 •  كنترل و تهيه نسخه نهايي بودجه پيشنهادي و شركت در جلسات متعدد جهت نهايي شدن آن.

 •  تهيه و كنترل صورت مالي اساسي و شركت در مجمع ساليانه.

 •  پاسخگويي به شبهات بازرس محترم و پياده سازي پيشنهادات سازمان محترم بازرسي حسابرسي.

 •  امضاء و كنترل اسناد تجاري از قبيل چك هادي صادره و ضمائم آن.

كارشناسان و متصديان 
 

مشخصات

شرح وظايف

حسین اشرف
سمت: حسابدار صندوق قرض الحسنه
تحصيلات: كارداني حسابداري
تلفن تماس: 242 - 05112218990
پست الكترونيكي:

حسابدارى صندوق قرض الحسنه

اجراى كامل آيين ‏نامه صندوق قرض ‏الحسنه
تنظيم ليست كسورات اقساط ماهيانه كاركنان، دانشجويان و اساتيد براي ارائه به حسابدارى
دريافت فرم‏هاى درخواستى وام و تنظيم ليست ماهانه جهت ارائه به هيأت مديره
تشكيل جلسه هيأت مديره براى تصويب وام ماهيانه

تهيه و تنظيم تراز آزمايشى ماهيانه صندوق و رفع مغايرت احتمالي

نگهدارى موجودى نقدى روزانه حساب بانك و صندوق
تهيه ليست وامهاي تاخيري به صورت سه ماهه و پيگيري وصول و ارائه گزارش به هيات مديره

نگهداري موجودي حسابهاي بانكي دانشگاه و منظور نمودن برداشت و واريزي به روز

صدور چك هاي امور مالي و ثبت سند مربوط با توجه به سرفصل حسابها
تهيه و تنظيم صورتهاى مالى ساليانه دانشگاه جهت ارائه به سازمانهاى حسابرسى
تحويل چكهاي صادره به افراد ذينفع (اخذ امضاء از افراد حقيقي مهر مجاز از افراد حقوقي)
ارسال چكهاي واريزي به بانكها و اخذ مدارك دال بر واريز براي بايگاني در اسناد
تهيه بانك دانشجويان متاهل مشمول دريافت جيره غير نقدي و محاسبات و به روز رساني آن
محاسبه ليست جيره غير نقدي فوق هر سه ماه يكبار و واريز آن به حساب افراد ذينفع
پيگيري افتتاح حساب براي واريز وجوه جيره غير نقدي دانشجويان فوق
پاسخگويي به دانشجويان در امور وام قرض الحسنه و جيره غيرنقدي و رفع اشكالات
حمیدرضا حصاری
سمت: حسابدار
تحصيلات: کارشناسی حسابداری
تلفن تماس: 242 - 05112218990
پست الكترونيكي:
hamidreza.hesari37@gmail.com

بررسى فاكتورهاى هزينه و تطبيق با آيين‏ نامه معاملات و تأييد جهت صدور چك

بررسى اسناد صادر شده و تطبيق آن با كدهاى بودجه مصوب

بررسى قراردادها و تطبيق با آيين‏ نامه معاملات

محاسبه ماهانه ليست غذاى مصرفى دانشجويان و كاركنان و ارائه جهت كسر از حقوق
همكارى با صندوق قرض‏ الحسنه در ساعات مشخص
انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب

تهيه و تنظيم حساب ماليات ماهانه در موعد مقرر

همكاري در تهيه بخشنامه ها و آيين نامه ها

رسيدگي به پيش پرداختي و علي الحسابها

بررسي ماهانه ليست حقوقي كاركنان و دانشجويان و اساتيد و كسورات
كنترل حسابهاي في مابين ادارات وابسته و شركتها و سازمانها.
حسين روشندل
سمت: كمك انبار دار
تحصيلات:
تلفن تماس: 265 - 05112218990
پست الكترونيكي:

هماهنگى و اجراى دستورات انباردار و مسؤول انبار

نظافت انبار و كالاهاى انبار و جلوگيرى از صدمه خوردن به كالاها
كنترل و نظارت بر دربهاى ورودى و خروجى انبار و قفل كردن دربها
همكارى در كارهاى گروهى و بسته ‏بندى كالاهاى سهميه‏ اى و غيره
همكارى در توزيع سهميه‏ اى مختلف و جوابگويى مراجعين انبار
شمارش و تحويل و مطابقت كالاهاى خريدارى با اسناد مربوطه

همكارى در رسيدگى موجودى انبار و صورت ‏بردارى از كالاهاى موجود در انبار در فواصل معين

ثبت كالاهاى تحويلى و دريافتى در كارتهاى انبار و دقت در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها
گزارش موجودي انبار به مسئول مافوق جهت صدور درخواست خريد
گزارش كالاي كم گردش و يا بدون گردش به مسئول مافوق
گزارش كا لاي فاسد شدني به مسئول مافوق براي اخذ تصميم مقتضي
صورت برداري اموال دانشگاه شماره يك و دو
نامه رساني و پيگيري مكاتبات با ديگر بخشهاي آستان قدس رضوي
تحويل اقلام به دانشجويان و تعويض آنها جهت تعمير يا شستشو نظير فرش و پتو و ملافه
صورت برداري و تحويل لوازم دانشجويان متاهل خارجي بيرون از دانشگاه‌

نظافت و رسيدگي به انبارهاي شماره يك، دو، سه و سردخانه

پيگيري درخواست هاي خريد و حواله انبار جهت گرفتن امضاء از بخشهاي مختلف دانشگاه

 
سمت: انبار دار
 تحصيلات:
تلفن تماس: 252 - 05112218990
پست الكترونيكي:

تحويل كالا از سيستم كارپردازى (خريد) و شمارش آنها و ثبت در دفاتر كارى مخصوص انبار

تحويل دادن كالا و انجام خدمات به مراجعين بنحو مطلوب
بررسى و كنترل كالاهاى انبار شده و مراقبت از آنها در خصوص كالاهاى فاسد شدنى
نظارت و كنترل كمك انبارداران يا كارگران انبار در هنگام كار
بررسى كالاها و گزارش كمى و كيفى كالاها به مسؤول مافوق (مسؤول انبار)

حضور در انجام كارهاى گروهى انبار با نظر مسؤول انبار

تطبيق كالاهاى خريدارى و تحويلي به انبار با نمونه اصلى آنها و گزارش مغايرت به مسئولين
رسيدگى و صورت‏ بردارى از كالاهاى موجود در انبار و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش

ثبت كالاهاى تحويلى در كارتهاى انبار و نظارت بر ورود و خروج كالاها و امضاي اسناد مربوط

صورت برداري از اموال دانشگاه در قسمتهاي مختلف
ثبت جابجايي اموال در دفاتر و پرونده هاي اموال
نصب پلاك بر روي اموال
تسويه حساب با دانشجويان و كاركنان
‌تحويل اقلام مورد نياز به دانشجويان ساكن در دانشگاه
انتقال اموال اسقاطي به مركز مزايده آستان قدس

سیدناصر مشهدی

سمت: حسابدار مسئول
تحصيلات: كارداني
تلفن تماس: 218 - 05112218990
پست الكترونيكي:

طبقه‏ بندى اسناد و مدارك مربوط به هزينه ‏هاى انجام شده

صدور اسناد حسابدارى با توجه به ماهيت هزينه و بودجه مصوب و كدهاى مربوطه
نگهدارى حساب بدهكاران و بستانكاران و لحاظ نمودن آنها در حساب‏ها و گزارش ماهانه آنها
طبقه ‏بندى و نگهدارى چك‏هاى دريافتى و تحويل آنها در صورت تسويه بدهى
نگهدارى حساب خريداران و فروشندگان كتاب و بررسى مدارك كتاب فروشى و صدور اسناد
ثبت اسناد حسابدارى در سيستم رايانه‏ اى و مطابقات آنها با دفاتر و رفع مغايرت

تهيه تراز آزمايشى و مانده حساب‏ها ماهانه و تراز نهايى ساليانه

راهنمايى و كنترل كار حسابدار تحت نظر و بررسى صورتحسابهاى تنظيم شده

مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آنها

همكارى در تهيه نامه ‏ها، بخشنامه‏ ها، دستورالعملها و طرح تصويب نامه ‏ها

شركت در كميسيونهاى مربوط

رسيدگى و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پروندهاى مشكل مالى و حسابدارى
تهيه پيش ‏نويس فرمهاى محاسباتى، گزارشهاى لازم، بودجه تفصيلى و نامه هاي ارسالي

انجام امور مربوط به تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه حساب ماهانه و امضاى آنها

رسيدگى به پيش پرداخت‏ها و على الحسابها و اسناد مربوط از نظر رعايت مقررات مالى
كنترل و رفع اختلاف حسابهاى مربوط به اعتبارات و تعهدات
نظارت بر ثبت اقلام از روى برگه ‏هاى محاسباتى در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر معين شده
تهيه گزارشات لازم

سمت: متصدي واحد ژتون
تحصيلات:
تلفن تماس: 268- 05112218990
پست الكترونيكي:

ثبت كامل مشخصات دانشجويان و كاركنان در سيستم رايانه واحد ژتون

رزرو غذا براى دانشجويان و كاركنان يك روز قبل از اعلام آمار پخت به سلف سرويس

ارائه آمار پخت غذا به سلف سرويس ساعت 14 هر روز براى روز بعد

حذف دانشجويان انصرافى و فارغ ‏التّحصيل از سيستم رايانه

گزارش ‏گيرى فروش ژتون به صورت ماهيانه

حذف و اضافه غذا 24 ساعت قبل از اعلام آمار
خوشرفتارى و برخورد خوب با دانشجويان و كاركنان
جوابگوى مراجعه ‏كنندگان در طى ساعات ادارى
ثبت رايانه اي اسامي بهره وراني كه روزانه در آخر وقت بدون رزرو قبلي استفاده نموده اند
كنترل اسامي دانشجويان مشهدي و متاهل غير مجاز در استفاده از شام
گزارش اساتيد حق التدريسي بي كارت استفاده كننده از غذاي سلف به حسابداري
علی اکبر خانزاده
سمت: انبار دار مسئول
تحصيلات: كارداني
تلفن تماس: 252- 05112218990
پست الكترونيكي:

كنترل و نظارت بر كار زيردستان اعم از كمك انباردار و يا انباردار

كنترل كيفى و كمى اقلام و اجناس تحويلى به انبار

اجراى سياستهاى خريد اعلامي از مسئولان
تنظيم درخواست خريد كالا با توجه به درخواستهاي ارائه شده از بخشهاى مختلف
همكارى و اجراى دستورالعملها و روشهاى انبار گردانى سال مالى

آماده ‏سازى و زمينه‏ سازى لازم جهت انجام روشن انبارگردانى پايان سال مالى

برنامه ‏ريزى جهت توزيع سهميه ‏هاى مختلف دانشگاه (خواربار متأهلين - كارمندان)

تأييد و تنظيم رسيد انبار كالا تنظيمي توسط حسابدار انبار

نظارت بر اجراى كامل مقررات مالى و انباردارى در انبارهاى تحت سرپرستى
تطبيق كالاهاى خريدارى و تحويل شده به انبار با نمونه اصلى آنها
صورت ‏بردارى از كالاهاى موجود در انبار و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش
ثبت كالاهاى تحويلى در كارتهاى انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها
انجام كليه امور مربوط به جمعداري اموال رايانه اي و مرتب نمودن ليست ماهانه اموال
تهيه گزارش هاي مربوطه در خصوص گردش كالاها و اموال به مسئولين مافوق
هماهنگي با موسسه مزرعه نمونه رضوي جهت تهيه گوشت گوسفندي مصرفي
هماهنگي و مكاتبه با اداره مركزي آستان جهت انتقال اموال اسقاط به انبارهاي آستان قدس
نظارت و هماهنگي جهت تحويل اقلام مورد نياز خوابگاههاي دانشجويي
تهيه اقلام مورد نياز افراد يا سرپرستي و امور مربوط به حساب اموال و جمعداري آنها
مجتبي كشتگر
سمت: كارشناس مسئول برنامه و بودجه
تحصيلات: كارشناسي حسابداري
تلفن تماس: 236- 05112218990
پست الكترونيكي:

تهيه بخشنامه‏ هاى لازم براى راهنمائى مسئولين واحدهاى جهت دريافت اطلاعات و آمار

شركت در كميسيونها به منظور بررسى اعتبارات درخواستى واحدها و دفاع از آن
نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات فعلى

بررسى و تهيه پيشنهادات اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم

اظهار نظر در مورد پيشنهاد واحدها براى استخدام از نظراعتباري
بررسى اعتبارات درخواستى واحدها و اخذ توضيحات از مسئولين در مورد بودجه پيشنهادى
نگهدارى حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‏اى بودجه سالهاى قبل
پيش ‏بينى درآمد و برآورد هزينه فعاليتهاى، طرحها و برنامه‏ ها
تهيه نمودار و آمارهاى مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها
انجام امور مربوط به اسناد، حسابدارى و بودجه بر اساس ضوابط مالى و آئين نامه ‏ها
تهيه گزارشات لازم
تطبيق هزينه ها با كدهاي اعتباري
بررسي درخواست خريد كالاهاي انبار و تطبيق با بودجه مصوب
ثبت دفتر اعتبارات ساليانه و مانده گيري
تهيه و تنظيم عملكرد سه ماهه و شش ماهه و ارسال به اداره مركزي
تهيه و تنظيم كليه فرم هاي آماري و ارسال به واحد مربوطه
اعلام مانده اعتبارات در پايان هر فصل به بخشهاي مربوطه
تهيه مغايريت بانكي
كنترل اسناد حسابداري
 محمد وحداني
سمت: حسابدار
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 248- 05112218990
پست الكترونيكي:

- تنظيم ليست حقوق كاركنان رسمى، قراردادى و هيأت علمى

محاسبه ليست كاركنان قراردادى ساعتى و همكارى‏هاى متفرقه
محاسبه ليست حق ‏التدريس اساتيد و ما به ‏التفاوت آنها

محاسبه ليست كسورات قرض ‏الحسنه و نامه‏ هاى متفرقه وام

تنظيم ليست ماهانه پرداختى حق بيمه كاركنان و تهيه ديسكت جهت ارسال به تأمين اجتماعى

تنظيم ليست حق الجلسات ماهيانه دانشگاه
تنظيم ليست پرداختى واريز به حساب كاركنان و دانشجويان به صورت جداگانه

گرفتن تنخواه براى صندوق حسابدارى جهت پرداختهاى جزئى واحدهاى مختلف دانشگاه

دريافت وجوه و اوراق بهادار و تحويل درآمد روزانه به بانك يا حسابهاى مخصوص و تنظيم اسناد
تنظيم ارقام دريافتى و پرداختى در دفتر صندوق، بستن حسابها و تهيه سياهه ريز عملكرد
دريافت تنخواه گردان و ساير وجوه و صدور قبض‏هاى رسيد و ارائه چكهاى وصولى به بانك

تهيه گزارشات ماهانه به طور مستمر از وضع صندوق و در صورت نياز طبق دستورات صادره

تايپ بعضي از نامه هاي ضروري در قسمت ورد