دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي 
 
 
معاون آموزشي
 
 

 

 حجت الاسلام دكتر محمد امامي
 دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

 استاديار گروه فقه و اصول

 تلفن محل كار و فاكس: 05112226828/300 - 05112218990

 پست الكترونيكي:
 
moaven-amoozesh@razavi.ac.ir
 
نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2
.
 

 


فعاليتهاي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي به عنوان مركز اصلي طرح و تدوين برنامه هاي آموزشي، نظارت بر امور آموزشي و اجراي برنامه هاي مصوب آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه به فعاليتهاي زير مي پردازد:

الف. برنامه ريزيهاي آموزشي

 •  اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي و تنظيم برنامه هاي درسي و امتحاني.

 •  پيشنهاد طرح هاي آموزشي جديد و يا اصلاحات مورد نياز برنامه هاي آموزشي مصوب مقاطع مختلف به شوراي آموزش دانشگاه.

 •  ارائه طرحها و اصلاحات مصوب شوراي آموزش دانشگاه به شوراي عالي گسترش آموزش عالي براي تصويب نهايي و اخذ مجوزهاي لازم.

 •  پيشنهاد طرح هاي آموزشي فوق برنامه.

ب. اجراي مصوبات و برنامه هاي آموزشي

 •  اجراي برنامه ها و فوق برنامه هاي آموزشي مصوب در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

پ. نظارت و ارزيابي مقررات و برنامه هاي آموزشي

 •  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي و برنامه هاي آموزشي.

 •  نظارت بر گروه هاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي آنها و ايجاد هماهنگي بين آنها.

 •  نظارت بر جذب، تدريس و ارزيابي اساتيد.

 •  نظارت بر اعضاي هيئت علمي و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي آنان.

ت. عضويت در شوراهاي آموزشي دانشگاه

 •  شوراي دانشگاه (هيئت رئيسه): اين شورا با حضور رياست دانشگاه، معاونين و مشاور رياست به صورت هفتگي براي بررسي مسائل مختلف دانشگاه و تصميم گيري درباره آنها تشكيل مي گردد.

 •  شوراي آموزشي: اين شورا حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‏ شود و كار آن بررسي مسائل مختلف حوزه آموزش است.

 •  شوراي تحصيلات تكميلي: شوراي تحصيلات تكميلي به اقتضاي شرايط و نياز جهت تصويب عناوين پايان ‏نامه، تعيين استاد راهنما و مشاور ساليانه سه بار تشكيل مي ‏شود.

 •  كميته ترفيعات اعضاي هيئت علمي: اين كميته به اقتضاي نياز به صورت هفتگي جهت ارزيابي فعاليت آموزشي، پژوهشي، اجرايي و فرهنگي اعضاي هيئت علمي و تصميم گيري نسبت به ترفيع آنان و نيز بررسي پرونده آنها به منظور تبديل وضعيت استخدامي و ارتقاي آنها تشكيل مي گردد.

ادارات و دفاتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي