دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 گروه آموزشی فقه و اصول 
 
 

مدير گروه 

   

 

حجت الاسلام دكتر محسن جهانگيري
دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن: 306داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: m.jahangiri2008@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2

 

   

كارشناس  گروه

 

 نام و نام خانوادگي

تحصيلات

شماره تماس

پست الكترونيكي

حجت الاسلام رضا داريني كارشناسي  306 داخلي 05112218990  
مجيد وكيلي
كارشناسي
 306 داخلي 05112218990

    

اهداف

 

دانشگاه علوم اسلامي رضوي با تاكيد بر اصالت حوزوي خويش اهتمام ويژه اي در ارائه دروس حوزوي دارد و كوشيده است تا ارائه آنها نسبت به ديگر مراكز علمي از كيفيت و مطلوبيت بهتري برخوردار باشد. گروه فقه و اصول دانشگاه با توجه به اين امر مهم، از آغازين سالهاي تاسيس دانشگاه با دعوت از اساتيد مجرب حوزوي و دانشگاهي اهتمام و سعي بليغ خويش را در معرفي چهره برتر اين دروس به كار گرفته است و هم اكنون در تمامي رشته ها و مقاطع سه گانه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري آنها اقدام به ارائه و برگزاري دروس فقهي و اصولي مي نمايد.

 
فعاليتها
  • برنامه ريزي آموزشي.

  • ارائه دروس فقه و اصول مرسوم حوزوي از آغاز تا مقطع خارج براي تمامي رشته هاي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا.

  • برگزاري جلسات گروه.

  • تهيه طرحهاي پژوهشي مربوط به گروه.

  • برگزاري نشستهاي علمي و درون گروهي با كمك اعضاي هيئت علمي.

  • برگزاري دورهاي روش تدريس ويژه اساتيد فقه و اصول.

مديران سابق گروه

 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي

مدت تصدي

1 حجت الاسلام سيد محمود مرويان حسيني    
2 حجت الاسلام علي اكبر رستمي    
3 حجت الاسلام دكتر محمد امامي  استاديار 83-77

اعضاي هيئت علمي

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  حجت الاسلام دكتر سيد مهدي احمدي نيك

 استاديار

2  حجت الاسلام  دكتر  محمد امامي

استاديار 

3  حجت الاسلام دكتر محسن جهانگيري

 استاديار

4  حجت الاسلام  دكتر سيد جعفر علوي

استاديار

5  حجت الاسلام دكتر محمد حسن قاسمي

استادیار

6  حجت الاسلام دكتر رحمت الله كريم زاده

استادیار

7 حجت الاسلام دكتر علي نصرتي

استادیار

8
حجت الاسلام مصطفي حسيني

9
حجت الاسلام سيدمهدي نقيبي

10
حجت الاسلام سيدحامدحسين هاشمي

 اساتيد مدعو 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1 حجت الاسلام علي آيتي  
2  آيت الله اشرفي شاهرودي  
3  حجت الاسلام علي اصغر اميري  
4  حجت الاسلام دكتر جواد ايرواني  
5  حجت الاسلام علي باقري  
6  حجت الاسلام حسينعلي تقي زاده  
7 حجت الاسلام علي جلائيان اكبرنيا  
8 حجت الاسلام سيد علي اصغر حسيني  
9  حجت الاسلام سيد محسن حسيني فقيه  
10 حجت الاسلام دكتر حسن خرقاني  
11 حجت الاسلام دكتر علي خياط  
12 حجت الاسلام دكتر رضا دانشور ثاني  
13 حجت الاسلام محسن درافشان  
14 حجت الاسلام دكتر سيد علي دلبري  
15 حجت الاسلام محمد حسن رباني  
16 حجت الاسلام رجايي شاهرودي  
17 حجت الاسلام داوود رضواني  
18 حجت الاسلام دكتر ابراهيم روشن ضمير  
19 حجت الاسلام دكتر سيد علي سجادي زاده  
20 حجت الاسلام سيد احمد سجادي نژاد  
21 حجت الاسلام محمد باقر سيبويه  
22 حجت الاسلام سيد حسن ضيايي  
23 حجت الاسلام سيد حسين ضيايي  
24 حجت الاسلام ابوالفضل عليشاهي  
25 حجت الاسلام مصطفي فقيه اسفندياري  
26 حجت الاسلام محمد علي فيض آبادي  
27 حجت الاسلام محمد قربان زاده  
28 حجت الاسلام صادق آملي لاريجاني  
29 حجت الاسلام محمد مرواريد  
30 آيت الله مهدي مرواريد  
31 حجت الاسلام سيد محمود مرويان حسيني  
32 حجت الاسلام مصباح عاملي  
33 حجت الاسلام هادي مصباح الهدي  
34 حجت الاسلام محسن ملكي  
35 حجت الاسلام سيد محسن موسوي فر  
36 حجت الاسلام سيد محمد رضا موسوي لكزايي  
37 حجت الاسلام دكتر مهدي مهريزي طرقي  
38 حجت الاسلام محمود ناطقي  
39 حجت الاسلام دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي  
40 حجت الاسلام سيد مهدي نقيبي  
41 حجت الاسلام يوسف نورايي  
42 حجت الاسلام محمد نوروزي  
43 حجت الاسلام رضا وطن دوست  
44 حجت الاسلام دكتر محمد مهدي يزداني  

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي

 

  نام رشته مقاطع تحصيلي
1  فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي
كارشناسي ارشد
2
فقه جزائي
دكتري

 

 نشريات

  • مجله علمي پژوهشي آموزه هاي فقه مدني