دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : چهار و پنج
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : 1381
تعداد صفحه : 275
تاريخ انتشار : تابستان و پاييز 81
نوع : علمي تخصصي(ويژه علوم قرآني و حديث)
شمارگان : 2000
قيمت : 600 تومان
تلفن : 2230772