دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : هفت و هشت
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : 1382
تعداد صفحه : 320
تاريخ انتشار : بهار و تابستان 82
نوع : علمي تخصصي(ويژه فلسفه و كلام)
شمارگان : 2000
قيمت : 600 تومان
تلفن : 2230772