دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : نه و ده
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : 1382
تعداد صفحه : 436
تاريخ انتشار : پاييز و زمستان 82
نوع : علمي تخصصي(ويژه حقوق)
شمارگان : 3000
قيمت : 600 تومان
تلفن : 2230772