دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : دوازده
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : 1383
تعداد صفحه : 224
تاريخ انتشار : تابستان 83
نوع : علمي تخصصي(ويژه فلسفه و كلام)
شمارگان : 2000
قيمت : 500 تومان
تلفن : 2230772