دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : يك
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : اول
تعداد صفحه : 184
تاريخ انتشار : پاييز 1380
نوع : علمي تخصصي(ويژه علوم قرآني و حديث)
شمارگان : 3000
قيمت : 300 تومان
تلفن : 2230772