دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : دو
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : اول
تعداد صفحه : 226
تاريخ انتشار : زمستان 80
نوع : علمي تخصصي(ويژه حقوق)
شمارگان : 3000
قيمت : 300 تومان
تلفن : 2230772