دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 معاونت اداري و پشتيباني 
 


معاون اداره
   

محسن خسرو پور
كارشناس علوم تربيتي 

تلفن مستقيم: 05112256244

تلفن داخلي: 240 - 05112218990

پست الكترونيكي: m.khosropoor@razavi.ac.ir / m.khosropoor@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

     اهم فعاليتها

 •  برر سی و ارزيابي پیشنهادات مختلف امور اداری، پشتیبانی و مالی و ارائه آنها به شورای دانشگاه.

 •  بررسي تشكيلات سازماني دانشگاه و برآورد نيروى انسانى مورد نياز.

 •  نظارت بر اداره امور مالى و ادارى دانشگاه و مراقبت بر رعايت مقررات مالى و ادارى.

 •  نظارت بر اداره امور استخدامى مطابق با مقررات و آيين‏ نامه ‏ها.

 •  نظارت و اظهار نظر در تهيه و تدارك نيازمنديهاى دانشگاه طبق مقررات.

 •  نظارت بر اجراي آيين‏ نامه مالى و معاملاتى دانشگاهها.

 •  هماهنگی و نظارت بر انجام امور نگهبانى و انتظامى دانشگاه.

 •  انجام كليه امور حقوقى دانشگاه و استفاده از نظرات متخصصين در موارد لزوم.

 •  اتخاذ تصميم در مورد نحوه برنامه ریزی فعالیتهای اجرایی واحدهاى تابعه.

 •  حصول اطمينان از حسن اجراى وظايف واحدهاى تابعه از طريق اعمال نظارت بر كار آنها.

 •  ايجاد هماهنگى بين فعاليت واحدهاى تابعه.

 •  همكارى با رياست دانشگاه براى اجراى هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاى ستادى دانشگاه.

 •  نظارت بر امور فنى و تأسيسات كليه ساختمانهاى دانشگاه.

 •  نظارت بر اجراي طرحهاى عمرانى و تعميراتى و انجام هماهنگیهاي لازم درباره آن.

 •  ارزشيابى عملكرد سالانه كاركنان طبق برنامه مصوب و گزارش آن به هيأت رئيسه و نيز اجراى طرحهاى تشويقى در جهت ارتقاء بهره ‏ورى آنان.

 •  برنامه ‏ريزى براى تأمين فضاهاى كالبدى با برنامه توسعه دانشگاه و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمرانى مورد نياز.

 •  تهیه و تدوین برنامه های جاری و آتی دانشگاه با توجه به چشم انداز 20ساله آستان قدس رضوی.

 •  تهیه و تدوین برنامه های اجرایی فعالیتهای بخشهای  اداری به صورت کوتاه مدت وبلند مدت.

 •  تهیه و تدوین گزارشات درخواستی شورای دانشگاه جهت ارائه به هیات امناء.

 •  نظارت بر انجام امور مکاتبات اداری.

ادارات معاونت