دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 روابط عمومي 
 


مشخصات
   

   

 

علي جانفزا
سمت: مسئول روابط عمومي

تحصيلات: كارشناسي ارشد

تلفن مستقيم: 05112252352 
 پست الكترونيكيjanfaza -at -razavi.ac.ir
ِ

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

اهم فعاليتها

 •  اعلام سياست‏ها، اقدامات و برنامه ‏هاى سازمان به گروههاى اجتماعى از طريق سخنرانى، ارسال خبر، برگزارى نمايشگاه، مذاكره و...

 •  طراحى نظام دريافت پيشنهادها و زمينه ‏سازى براى بهره‏ مندى سازمان از پتانسيل فكرى گروههاى اجتماعى.

 •  پاسخگويى به ابهامات و پرسش‏هاى مردم از طريق ارائه پاسخهاى مستقيم، برگزارى جلسات خبرى، صدور اطلاعيه ‏هاى خبرى، برگزارى ميزگردها و... .

 •  سنجش افكار و بررسي نماى سازمانى در نزد افكار عمومى و ارائه نتايج آن به مديريت براى اصلاح رفتار سازمانى و توسعه نماى سازمانى مثبت.

 •  كمك به ايجاد و توسعه همبستگى بين سازمان و گروههاى اجتماعى مرتبط.

 •  شركت در جلسات مشترك با ساير دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط.

 •  تهيه و تنظيم برنامه‏هاى درازمدت - ميان مدت و كوتاه مدت براى تبليغات و معرفى دانشگاه و ارتقاى جايگاه دانشگاه در افكار عمومى با مشاوره اساتيد فن و مديران دانشگاه.

 •  ارائه برنامه سالانه و پيشنهاد بودجه براى اجراى طرحها.

 •  مديريت برنامه‏ هاى اجرايى و هزينه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومى.

 •  تهيه و پيشنهاد برنامه‏ هاى خبرى، انتقادى و پيشنهادى با كاركنان و دانشجويان و ارائه نتايج به مديريت.

 •  تنظيم برنامه مدون گراميداشت مناسبتهاى ملى و مذهبى.

 •  طراحى و اجراى برنامه‏ هاى مناسب تبليغ و معرفى دانشگاه به افكار عمومى.

 •  طراحى و اجراى نمايشگاه دائمى در دانشگاه.

 •  تنظيم و اداره بازديدهاى دو طرفه.

 •  ثبت نام از مشتركين و تمديد اشتراك و توزيع مجله تخصصي دانشگاه

كارشناسان و متصديان 
 

مشخصات

شرح وظايف

علي اسماعيلي
سمت: كارشناس روابط عمومي
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 208 - 05112218990
پست الكترونيكي:
- اعلام برنامه هاي دانشگاه  به از طريق سخنراني، ارسال خبر، برگزاري نمايشگاه
- طراحي نظام دريافت پيشنهادها و بهره مندي دانشگاه از فكر گروههاي اجتماعي
- پاسخگويي به پرسشهاي مردم از طريق  جلسات خبري، صدور اطلاعيه هاي خبري
- سنجش افكار و بررسي نماى دانشگاه در نزد افكار عمومى و ارائه نتايج آن به مديريت
- كمك به ايجاد و توسعه همبستگي بين سازمان و گروههاي اجتماعي مرتبط
- شركت در جلسات مشترك با ساير دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط
- تهيه برنامه هاي تبليغاتي و معرفي دانشگاه و ارتقاي جايگاه دانشگاه در افكار عمومي
- نظارت ارائه برنامه سالانه و پيشنهاد بودجه براي اجراي طرحها
- مديريت برنامه هاي اجرايي و هزينه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومي
- تهيه  برنامه هاي خبري، انتقادي و پشنهادي با كاركنان و دانشجويان و ارائه نتايج به مديريت
- تنظيم برنامه مدون گراميداشت مناسبتهاي ملي و مذهبي
- طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب تبليغ و معرفي دانشگاه به افكار عمومي
- طراحي و اجراي نمايشگاه دائمي در دانشگاه
- تنظيم و اداره بازديدهاي دو طرفه
- فراهم كردن مقدمات و حضور در نمايشگاه هاي تبليغاتي استاني و كشوري

سمت: كارشناس روابط عمومي
تحصيلات:
تلفن تماس: 210 - 05112218990
پست الكترونيكي:

- تهيه نشريات تبليغاتي فني و بولتنهاي داخلي
 - اجراي كليه امور مطبوعاتي و سمعي و بصري در خصوص تبليغات
- جمع آوري آمار مطالب منتشره در وسايل ارتباط جمعي در ارتباط با دانشگاه و تهيه گزارش
- انجام امور مربوط به اجراي آيين نامه ها در مورد هماهنگ كردن تبليغات 
- مطالعه، بررسي و رعايت موازين براي برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات 
- تهيه آمار و اطلاعات در مورد بيوگرافي از ميهمانان خارجي و تهيه گزارش براي مسئولين
- سنجش افكار عمومي و استفاده از آن در تعيين خط مشي برنامه هاي انتشاراتي دانشگاه

- مديريت محتواي سايت دانشگاه شامل مديريت علمي، اطلاع رساني و خدمات الكترونيكي

- تنظيم اخبار دانشگاه جهت انتشار در سايت دانشگاه و ساير منابع خبري