دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 معاونت پژوهشي 
 
 

معاون پژوهش   

 

 


داوود حيدري

كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران

مربي گروه فلسفه و كلام اسلامي

تلفن محل كار و فاكس: 05112235951

پست الكترونيكي: ِheydari@razavi.ac.ir/dheidari@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 
اهم فعاليتها
  •  تدوين اهداف و برنامه پژوهشي دانشگاه و تعيين اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامه ‏هاي ميان مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

  •  نظارت بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي.

  •  نظارت بر برگزاري همايش ها و كنفرانسهاي علمي.

  •  نظارت بر كليه امور پژوهشي، كتابخانه ‏ها و بانكهاي اطلاعاتي دانشگاه.

  •  نظارت بر عقد قراردادهاي پژوهشي و تحقيقات علمي.

  •  اداره واحدهاي تحت پوشش معاونت دانشگاه و نظارت بر حسن انجام امور.

  •  نظارت بر كليه امور چاپ و انتشارات و نشريات دانشگاه.

  •  انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي ‏عملكرد پژوهشي ‏سالانه ‏دانشگاه.

  •  عضويت در شوراههاي دانشگاه مانند شوراي دانشگاه (هيئت رئيسه)، شوراي پژوهش و تحصيلات تكميلي، كميته ترفعيات اعضاي هيئت علمي.

ادارات معاونت پژوهشي