دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 اداره امور اداري و رفاه كاركنان 
 


رئيس اداره   

محمد مهدي يزدان پناه
كارشناسي

تلفن: 05112236214

پست الكترونيكي:
نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

    

اهم فعاليتها

 •  انجام امور مربوط به احكام پرسنل، هيأت علمى، نيروهاى حق‏ التدريسي، قراردادى و پروژه‏ اى دانشگاه.

 •  رسيدگى به فرمهاى پرشده استخدامى و احراز صحت پاسخهاي آنها.

 •  رسيدگى به تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام، تبديل وضعيت، ارتقاء، بازنشستگى و برقرارى حقوق بازنشستگى.

 •  همكارى و نظارت بر انجام امور مربوط به تعاوني، بيمه و رفاه كاركنان.

 •  انجام مطالعات لازم در مواردى از قبيل تشكيلات و روشها، آموزش، طبقه ‏بندى مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم.

 •  تهيه و تدوين بودجه پيشنهادى پرسنل به صورت سالانه با توجه به دستوالعمل‏هاى بودجه‏ اى آستان‏ قدس رضوى.

 •  برنامه‏ ريزى و انجام امور مختلف كارگزينى.

 •  اجراى خط مشى تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر.

 •  تهيه دستورالعمل‏هاى لازم مربوط به امور ارزشيابى و رتبه‏ بندى كاركنان بر اساس مقررات كشوري و آستان‏قدس رضوى.

 •  شركت در جلسات و كميسيونهاى مختلف.

 •  پيش ‏بينى احتياجات پرسنلى دانشگاه و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات.

 •  مطالعه قوانين و مقررات استخدامى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آن.

 •  اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جارى.

 •  تهيه و تدوين كليه دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ هاى مربوط به امور پرسنل ادارى و هيأت علمى جهت اجرا.

 •  تهيه گزارشات لازم.

 •  نظارت بر عملكرد كارگزين‏ها و ساير پرسنل دواير ذيربط جهت انجام امور مربوط به امور ادارى و رفاه.  

كارشناسان و متصديان    
 

مشخصات

شرح وظايف

حسن پدرامي فر
سمت: متصدي امور دفتري و بايگاني
تحصيلات: ديپلم
تلفن تماس: 244 - 05112218990
پست الكترونيكي:
 
 ثبت و كدگذارى و انديكس كليه نامه ‏ها و مدارك
 ثبت اسناد و سوابق مربوط به پرونده‏ هاى پرسنلى
 تحويل و كنترل كليه نامه‏ هاى وارده و صادره، مرخصي‏ها، مأموريت‏ها و بخشنامه ‏ها
 ثبت رايانه اي  نامه ‏ها
 تفكيك نامه ‏هاى وارده و صادره و ارجاع آن به واحدهاى مربوطه بر اساس نظر مافوق
تكثير نامه ‏ها و دستورالعمل‏ها
انجام كليه مراحل پستى نامه ‏ها تا تحويل به مأمور پست
ثبت نامه‏ ها در دفاتر ارسال و مراسلات
تحويل و ارسال نامه‏ هاى محرمانه طبق ضوابط مربوطه
نظارت و سرپرستى نگهدارى نامه ‏ها، اسناد و پرونده ‏ها مطابق مقررات
تهيه فهرست مربوط مدارك بايگاني بر اساس روش تعيين شده
تحويل پرونده‏هاى مختومه به بايگانى راكد مطابق مقررات با اجازه مقام مافوق
 صورت‏ بردارى، طبقه ‏بندى، كدگذارى و بايگانى پرونده‏ ها طبق دستورالعملها و نياز دانشگاه


سمت: متصدي امور رفاهي
تحصيلات:  کارشناسی
تلفن تماس: 230 - 05112218990
پست الكترونيكي:
 
 

 تهيه پيش ‏نويس مكاتبات مربوط به امور رفاهى كاركنان و اساتيد
 امور مربوط به تعاونى مصرف، مسكن و امور بيمه‏ هاى كاركنان و كمك‏هاى غير نقدى
 مطالعه قوانين و بخشنامه ‏هاى امور رفاهى و اجراى آن با هماهنگى مقام مافوق
 تهيه گزارشات و تكميل فرمهاى آمارى، ليست‏ها
 تهيه و تنظيم پيش‏نويس قراردادهاى امور رفاهى ويژه اساتيد هيأت علمى و كاركنان
 تعويض يا تمديد دفترچه هاي بيمه كاركنان
 دريافت خسارت كاركنان ( بيمه هاي مكمل)
 معرفي دانشجويان به بيمه ايران جهت دريافت خسارت ( بيمه عمر و حوادث)
مكاتبه جهت صدور كارت پاركينگ يا شارژ آن براي متقاضيان

 تحويل مدارك مربوط به جايزه ممتازين، كمك هزينه تحصيل، كمك هزينه ازدواج يا فوت

 ثبت نام و تنظيم مسافرت تابستاني كاركنان

حسن بخشی

سمت:  كارگزين امور پرسنلي
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 277 - 05112218990
پست الكترونيكي:
  
 

 تهيه پيش ‏نويس احكام كارگزينى، مرخصى، مأموريت‏ها و قراردادها و مكاتبات به پرسنل

امور تبديل وضعيت استخدام كاركنان، ارتقاء گروه، بازنشستگى

 تهيه ضوابط و دستورالعمل‏هاى مربوط به استخدام كاركنان
 مطالعه قوانين و مقررات استخدامى كاركنان واجراى آن با هماهنگى مقام مافوق

تهيه و تكميل فرمهاى آمارى و تهيه گزارشات لازم

انجام امور مربوط به ارزشيابى كاركنان و رتبه‏بندى آنان با توجه به دستورالعمل‏هاى مربوطه
تهيه ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به حقوق و مزاياي سالانه كاركنان پس از ابلاغ توسط كميته نظام هماهنگ پرداخت آستان قدس رضوي
 محاسبه پاداش سنوات خدمت كاركنان و ذخير مانده مرخصيهاي كاركنان در پايان سال
محمد جواد كميلي
سمت: مسئول دبيرخانه
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 262 - 05112218990
پست الكترونيكي:
  
 

نظارت و حفظ و نگهدارى اسناد و مدارك و نامه‏ هاى وارده و صادره

 حفظ و نگهدارى اسناد، مدارك، پرونده ‏هاى پرسنلى و مهرهاى دانشگاه
 نظارت بر امور تايپ، تكثير و بايگانى و همچنين ثبت نامه ‏ها
 ارجاع نامه ‏ها به افراد و واحدهاى اقدام كننده و پيگيرى آنها

تهيه گزارشات و آمارهاى مورد نياز

تهيه و تدوين دستورالعمل‏هاى مربوط به امور بايگانى و ثبت نامه ‏ها جهت اجرا طبق مقررات

تهيه صورت مايحتاج ادارى كاركنان دبيرخانه و تدارك و توزيع آنها

نظارت بر دستگاه حضور و غياب كاركنان و ضبط ورود و خروج در هنگام بروز اشكال فني
ثبت و محاسبه مرخصيها و مأموريتهاي كاركنان توسط دستگاه كاردتكس
تهيه ليست اضافه كاري حوزه هاي مختلف بصورت ماهيانه
محاسبه ساعات كاري كاركنان شركت همياران بصورت ماهيانه
صدور احكام ماموريت كاركنان و اساتيد

تحويل مدارك دانشجويان متاهل و معرفي به امور مالي جهت برقراري جيره غير نقدي

 معرفي دانشجويان به موسسه درماني آستان قدس رضوي
حسن بخشی
سمت: كارگزين اعضاي هيئت علمي
تحصيلات: کارشناسی
تلفن تماس: 277 - 05112218990
پست الكترونيكي:
  
 تهيه احكام كارگزينى، قراردادها، مرخصي‏ها و مأموريت‏ها و مكاتبات هيأت علمى
امور مربوط به ارتقاء پايه و مرتبه علمى اعضاء علمى با هماهنگى مقام مافوق
 امور مربوط به تبديل وضعيت استخدامى، بازنشستگى اعضاى هيأت علمى
 تهيه ضوابط و دستورالعمل‏هاى مربوط به اعضاى هيأت علمى
 مطالعه قوانين و مقررات استخدامى هيأت علمى و اجراى آن با هماهنگى مقام مافوق
 تهيه و تكميل فرمهاى آمارى و تهيه گزارشات لازم
 انجام امور ارزشيابى و رتبه ‏بندى اعضاى هيأت علمى مطابق دستورالعمل‏هاى مربوطه
 رسيدگى به تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام، تبديل وضعيت استخدامى، ارتقاء مرتبه
 تعيين وضعيت برقرارى حقوق بازنشستگى يا وظيفه
 برنامه ‏ريزى و اجراى خط مشى تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم جهت حسن انجام امور
 اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جارى
 جمع آوري مدارك و تكميل پرونده هاي اعضاي هيات علمي و اساتيد و بايگاني آنها
پيگري افزايش ضريب حقوق اعضاي هيات علمي و فوق العاده مديريت گروههاي آموزشي
محاسبه حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي و حق التدريس اساتيد پاره وقت هر ترم
محاسبه حق الزحمه اساتيد در خصوص پايان نامه دانشجويان
محاسبه و نگهداري مرخصي هاي استحقاقي اعضاي هيات علمي
 اخذ امضاء احكام تدريس و آماده سازي آنها تا مرحله پرداخت