دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 خدمات دانشجويي 
 
 

مشخصات   

 

 اسماعيل شفعي
سمت: كارشناس خدمات دانشجويي

تحصيلات: كارشناسي ارشد

 تلفن تماس: 221 - 05112218990

 پست الكترونيكي: ِ

 نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

 

اهم فعاليتها 

  • انجام امور خدمات دانشجويي مانند معاينات پزشكي، مشاوره هاي دانشجويي.

  • ارائه پيشنهادات جديد جهت ارتقاي سطح خدمات دانشجويي.

  • پيگيري نامه هاي اداري مربوط به حوزه مدير كل فرهنگي.

  • پاسخگويي مسئولانه و همراه با سعه صدر به مراجعه كنندگان.

  • استقبال از پيشنهاد و انتقادهاي دانشجويان و ايجاد تعامل سازنده و مثبت. 

  • تهيه طرحهاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاه دانشجويان 

  • انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي به دانشجويان. 

  • همكاري در تنظيم برنامه هاي بازديدي داخلي و خارجي دانشجويان. 

  • تهيه گزارش عملكرد ششماهه به معاونت