دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 اطلاعيه ها 
 
  
  عنوان اطلاعيه قسمت سازماني

موضوع

1  تقويم آموزشي سال تحصيلي 93-92 آموزش  
2 جدول امتحانات
آموزش  
3 برنامه انتخاب واحد ترم دوم آموزش  
 4  
 
 
5
 اطلاعیه جزئیات تغییر سامانه تغذیه(سلف)
معاونت فرهنگی
تغییر سامانه تغذیه
6
زمان بندی فعال سازی کارتهای تغذیه دانشجویان
 مرکز فناوری اطلاعات
 زمان بندی فعال سازی
7
 راهنمای رزور غذا در سامانه جدید تغذیه
 مرکز فناوری اطلاعات
راهنمای رزرو غذا