دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 ليست پايان نامه هاي حقوق جزا و جرم شناسی 
 


ليست پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 

گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
 

عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

بلوغ درحقوق جزای اسلامی وحقوق موضوعه

عبدالرضااصغری

عباس شیخ الاسلامی

1379

2

حمایت قانونی ازکرامت انسان درقوانین ایران

یعقوب خاوری

جعفرکوشا

1379

3

اعتیادبه مواد مخدرجرم انکاری یاجرم زدایی درحقوق ایران

حسن حیدری آبادی

جعفرکوشا

1379

4

جرم محاربه وافسادفی الارض درفقه وقوانین کیفری

سیداحمدسجادی نژاد

جعفرکوشا

1380

5

حمایت ازآزادیهای فردی درتحقیقات مقدماتی

محمدصادق اردمه

جعفرکوشا

1380

6

پیشگیری ازاعتیاددرقوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران

محمدگلشنی

جعفرکوشا

1381

7

حمایت ازبزه دیدگی اطفال درحقوق ایران

جمال بیگی

محمدعلی اردبیلی

1381

8

مفهوم عدالت ترمیمی ومصادیق آن درحقوق کیفری ایران

عباس غنی زاده

نجفی ابرندآبادی

1382

9

جرایم اقتصادی

رضا دانشورثانی

جعفرکوشا

1382

10

اجرای حدودوتاثیرزمان ومکان برآن

حسن علی صبوری

سیدمصطفی محقق داماد

1385

11

پولشویی ازمنظر فقه وحقوق موضوعه

محمدباقرگرایلی

نجفی ابرندآبادی

1385 

12 واكاوي آموزه هاي اسلامي در زمينه پيشگيري از بزهكاري (بر اساس مدل جرم شناسي) كاظم كوهي نجفي ابرند آبادي 1386
 13آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینه جرم انگاری
 علي فرخاري
حسين ميرمحمدصادقي
1389
 14مطالعه تطبیقی سیاست جنایی حبس زدایی در حقوق و فقه جزائی
محمود نصر اصفهاني
علي حسين نجفي ابرندآبادي
1389
 15بررسی توهین به مقدّسات اسلام در فقه و قوانین کیفری ایران حسن صابر
محمدهادي صادقي1388
 16بررسی فقهی حقوقی عوامل سالب مسؤولیت کیفری در اساسنامه Icc(امر آمر قانونی، اجبار و اضطرار
 مسلم سلگي
محمدعلي اردبيلي
1386
 17بررسی جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق حسن زنگوئي
محمد علي اردبيلي
1386
 18بررسی جرم افترا و نشر اکاذیب در حقوق جزای ایران براتعلي بي رياه
عباس شيخ الاسلامي
1387
 19بررسی جنبه های حقوقی - کیفری اطّلاعات نهانی در داد و ستد های بورس
 مسلم روانبخش
علي حسين نجفي ابرندآبادي
1387
 20بررسی جبران خسارت بزه دیده در فقه و حقوق فريد نصرتي
عباس شيخ الاسلامي
1388
 21پیشگیری و کنترل بزهکاری از منظر قرآن و حقوق ایران محدرضا كميلي
محمدعلي اردبيلي
1386
 22تأثیر اشتباه موضوعی و حکمی در مسئولیت کیفری سيدمحمد موسوي مطلق
عباس شيخ الاسلامي
1388
 23تأثیر کرامت انسانی در حقوق جزا سيدعلي موسوي
عباس شيخ الاسلامي
1389
 24بزه دیده شناسی حمایتی اطفال در فقه و حقوق جزا عباسعلي ذاكر بنده قرائي
محمدعلي اردبيلي
1390
 25توجیه کیفر در حقوق اسلامی و حقوق عرفی معاصر علي صابري تولائي
علي حسين نجفي ابرندآبادي
1386
 26جرم شناسی از منظر امام علی(ع) تحلیل جرم شناختی احادیث امام علی محمدحسن خسروي
سيدمصطفي محقق داماد
1386
 27جایگاه زنان در امر قضاوت از منظر فقه و حقوق مهدي بوژمهراني
سيدحسين سادات حسيني
1388
 28جرایم مرتبط با آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقه و حقوق مهدي ناصري
محمدعلي اردبيلي
1389
 29جرائم علیه نظام اقتصادی کشور در فقه و حقوق ایران (احتکار) عليرضا جمالي زواره
حسين ميرمحمدصادقي
1390
 30جرائم و تخلّفات انتخاباتی در حقوق ایران عبدالله رمضاني
حسين ميرمحمدصادقي
1390
 31دیه و موارد پرداخت آن از بیت المال عليرضا احمدي
سيدحسين سادات حسيني
1387
 32حقوق زندانیان در فقه و قوانین موضوعه محمدرضا بهارلو
محمدهادي صادقي
1389
 33ورود به حریم خصوصی غیر و مجازات آن
 كاظم كشاورز خضربيگي
حسين ميرمحمدصادقي
1389
 34جهانی شدن حقوق کیفری، اقتضاء و موانع محمود عطاردي
علي حسين نجفي ابرندآبادي
1390
 35سیاست کیفری قانون گذای ایران ازجهت نوع وشدت کیفردرسه دهه بعدازانفلاب مهدي صالحي مقدم
محمدهادي صادقي
1390
 36کاربرد کیفری قاعده لاضرر در قلمرو احکام کیفری مهدي ابراهيمي هاتف
 محمدهادي معرفت
1386
 37کیفر شناسی اسلامی از منظر اجرای مجازاتها سيدميثم عظيمي
محمد آشوري
1387
 38گونه شناسی مجازات ها در کیفر شناسی اسلامی مهدي جودكي
حسين ميرمحمدصادقي
1387
 39مسئولیّت کیفری ناشی از فعل غیر در فقه جزایی و حقوق جزا
 حسن تقوي مند
عباس شيخ الاسلامي
1388
 40مطالعه تطبیقی بهره کشی جنسی در فقه امامیه ,حقوق ایران و اسناد بین الملل عليرضا اميرآبادي
محمدعلي اردبيلي
1386
 41نوآوریهای لایحه(قانون) رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مجيد شريف زاد
محمدعلي اردبيلي
1386
 42موارد بازداشت موقّت در اسلام و حقوق ایران روح الله عسكري
محمود آخوندي
1388
 43نظام جرائم در اسلام و شریعت یهود
 رضا قلی پور محمدهادی صادقی1391
 44بررسی فقهی حقوقی حالت خطرناک در تحوّلات حقوق کیفری
محمدباقر علی پور علی حسین نجفی ابرندآبادی1391
 45جرم ادم ربایی ازمنظرفقه وحقوق
حمیدرضا اصطهباناتی حسین میرمحمدصادقی1391
 46نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی حسین محمدزاده سراب حسین میرمحمدصادقی1392
 47بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن مجازات در تعزیرات جابر لطفی خانقاه رضا دانشورثانی1392
 48مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر  خلیل اله برزنونی سیدمحسن موسوی فر 1392
 49 مسؤلیت کیفری مدعیان دروغین مقامات معنوی مهدی سبحانی فرد عبدالرضا جوان جعفری 1392
 50 مفهوم و ملاک افساد و مصادیق آن در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 محمدمهدی بابائی منصورآباد سیدمصطفی محقق داماد 1392
 51 ارتکاب جنایت در حال خواب از منظر فقه امامیه و ق.م.ا اسماعیل بلوچ زاده گوجی عبدالرضا اصغریدفاع نشده
 52 انعکاس قاعده درء در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰) محمد ذوقی رضا دانشورثانیدفاع نشده
 53 بررسی تطبیقی حقوق متّهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مهدی جعفری پنجی محمد آشوریدفاع نشده
 54 بررسی تطبیقی نظام مجازاتها در قانون جزایی حمورابی و آیین یهود و شریعت اسلام
 عبدالحسین حامی سراوانی علی حسین نجفی ابرندآبادیدفاع نشده
 55 بررسی جرائم رشاء و ارتشاء از منظر فقه و حقوق ایران احمد زارع زردینی حسین میرمحمدصادقیدفاع نشده
 56 بررسی حقوقی، جرم شناختی بزه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات فضای مجازی (هک کردن) غلامرضا عباسی میانرودی حسین میرمحمدصادقیدفاع نشده
 57 بررسی علل خانوادگی بزه کاری اطفال در فقه و جرم شناسی محمدمهدی زمانی محمدعلی اردبیلیدفاع نشده
 58 بررسی فقهی حقوقی تعویق صدور حکم علی گرامی رضا دانشورثانیدفاع نشده
 59 بررسی فقهی حقوقی جرائم مادی صرف حسن صیاد عبدالرضا جوان جعفریدفاع نشده
 60 بررسی فقهی حقوقی قاعده لاقود سیدمرتضی میرشفیعی رضا دانشورثانیدفاع نشده
 61 بررسی فقهی حقوقی مجازات حبس در جرایم مالی محمد حاجلو عبدالعلی توجهیدفاع نشده
 62 بررسی قوانین ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران رضا ایمانی راد حسین میرمحمدصادقیدفاع نشده
 63 پیشگیری از بزه دیدگی در اماکن مذهبی محمد اشرفیان محمدعلی اردبیلی دفاع نشده
 64 پیشگیری از وقوع جرم در قرآن و حقوق ایران علی کریمی محمدهادی صادقیدفاع نشده
 65 تاثیرخویشاوندی درحقوق کیفری محسن صادقی حسین میرمحمدصادقیدفاع نشده
 66 تأثیر وسائل ارتباط جمعی بر ارتکاب جرائم علیه حیثیت سیدمحسن حسینی علی حسین نجفی ابرندآبادیدفاع نشده
 67 تحلیل اقتصادی مجازات نقدی سعید ذوقی عبدالرضا جوان جعفریدفاع نشده
 68 جرم تبانی محمدرضا عصمتی حسین میرمحمدصادقیدفاع نشده
 69 حقوق بزه دیده در جرائم بغی و محاربه در مذاهب اسلامی و حقوق ایران امید رجبی محمدتقی فخلعیدفاع نشده
 70 ماهیت و نحوه جبران خسارت معنوی ناشی از جرم غلامعباس محمدزاده رضا دانشورثانیدفاع نشده
 71 مجازات های تبعی در جرائم قصاص،حدود و دیات جواد پندگه رضا دانشورثانیدفاع نشده
 72 مجازات های تکمیلی از منظر فقه وحقوق جزا یاسر بوژمهرانی محمدهادی صادقیدفاع نشده
 73 محدودیت های تقنین درتعزیرات حکومتی علی اکبر حسین زاده محمدهادی صادقیدفاع نشده
 74 نقش کنترل های اجتماعی در پیشگیری جرائم حسین حسن زاده گوجی سیدمصطفی محقق داماددفاع نشده
 75
   -