دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام رضا دانشور ثاني 
 
   

مشخصات   

 

 

حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثاني
دكتراي جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

استاديار گروه حقوق

تلفن : 324 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: ِdaneshvar.sani@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 


 
سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
حوزوي سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد

8 سال 

دانشگاهي
كارشناسي حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي  75
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  75
كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 82 
دكتري جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 90 


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

كارشناسي
 •  ادبيات عرب (صرف، نحو).

 •  اصول فقه.

 •  فقه.

 •  مقدمه علم حقوق

 •  جزاي عمومي و اختصاصي.

 •  آيين دادرسي كيفري. 

 •  جرم شناسي.

 •  كيفر شناسي.

 •  حقوق اداري.

 • حقوق جزاي تطبيقي
 •  بزهكاري اطفال.

 • آيين دادرسي كيفري.

كارشناسي ارشد

 • متون فقه جزايي
  جرم شناسي
  جامعه شناسي جنايي
  حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
  حقوق جزاي اختصاصي
  آئين دادرسي كيفري
  كليات حقوق
  كليات حقوق جزايي
  كليات حقوق مدني


مراكز تدريس
 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دانشگاه شهيد مطهري مشهد.

 • دانشگاه پيام نور
 • دفتر تبليغات اسلامي
 • متب نرجس تحصيلات تكميلي
 • دانشگاه آزاد اسلامي

   جامعه المصطفي العالميه مشهد.

 •  برخي مدارس علميه مشهد.

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  جرايم اقتصادي با گرايش جرايم در صلاحيت تعزيرات حكومتي
رساله دكترا  حقوق كيفري سوء عرضه كالا تطبيق فقه، حقوق ايران و كامن لو
مقالات جرايم مالياتي
 قسامه
امر به معروف و نهي از منكر با گرايش اجراي حدود در عصر غيبت
 ترجمه "جرايم ناتمام"
ترجمه "مسئوليت كيفري"
ترجمه "مقدمة الفقه و مقدمة اصول الفقه"
 اصل برابري در قرآن

راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
راهنما حقوق ارشد  كاربرد اصل برائت در محاكم قضايي  
حقوق ارشد  آثار اجتماعي رهن از ديدگاه فقه اسلامي  
حقوق ارشد  آثار اصالة الصحة در قضاء  
حقوق ارشد  جنين شناسي در قرآن  
حقوق ارشد  عوامل جرم و جنايت در نوجوانان و جوانان  
حقوق ارشد  رهن در فقه و حقوق اسلامي  
حقوق ارشد  ماهيت فقهي - حقوقي مهريه  
حقوق ارشد  مسئوليت مدني پزشك در فقه و حقوق  

حوزوي
سطح 3
قلمرو وصيت در فقه اماميه و مسائل مستحدثه


حوزوي
سطح 3
قواعد آئين دادرسي در فقه


حوزوي
سطح 3
بررسي استدلال آيات مربوط به حقوق جزا


حوزوي
سطح 3
بررسي موارد سقوط كيفر در فقه و حقوق ايران


حوزوي
سطح 3
بررسي عوامل و موارد توقيف و تعليق مجازات در فقه اماميه


حوزوي
سطح 3
مسئوليت حقوقي و كيفري اطفال در فقه اماميه و مذاهب اربعه


حوزوي
سطح 3
بررسي استدلالي حقوق متقابل زن و مرد


حوزوي
سطح 3
بررسي فقهي حقوقي تصرفات اشخاص بيمار


حوزوي
سطح 3
منجزات مريض از منظر فقه و حقوق ايران


حقوق
ارشد
فقه اماميه و اعلاميه جهاني حقوق بشر


حقوق
ارشد
نقش توبه از منظر حقوق و فقهي


حقوق
ارشد
شيوه جبران خسارتهاي مالي در فقه اماميه و حقوق عرفي ايران و افغانستان


حوزوي
سطح 3
اجراي كيفرهاي حقوق اسلامي در زمان غيبت


حقوق
ارشد
ماهيت فقهي و حقوقي مهريه


حقوق
ارشد
بررسي فقهي حقوقي اصل قانوني بودن مجازات در تعزيرات


حقوق
ارشد
تحليل حقوقي نوآوري هاي لايحه قانون مجازات اسلامي


حقوق
ارشد
بررسي و تحليل جرائم اقتصادي در اسلام


حقوق
ارشد
بررسي اجراي احكام اعدام، قصاص نفس و اطراف در اتاق عمل با توجه به قانون پيوند

حقوق
ارشد
تخفيف و تبديل مجازات حدي

حقوق
ارشد
بررسي و تحليل حقوقي نوآوري هاي لايحه آئين دادرسي كيفري

حقوق
ارشد
موجبات ضمان كيفري در فقه اماميه و عامه و نظام جزائي ابران

حقوق
ارشد
نقش ندامت در فقه الجزا و حقوق عرفي
مشاور حقوق ارشد  كيفر شناسي اسلامي از منظر اجراي مجازاتها  
حقوق ارشد توجيه كيفر در حقوق اسلامي و حقوق عرفي معاصر  
حقوق ارشد گونه شناسي مجازاتها در كيفر شناسي اسلامي  
حقوق ارشد واكاوي آموزه هاي اسلامي در زمينه پيشگيري از بزهكاري  
حقوق ارشد  پيشگيري از وقوع در قرآن و حقوق ايران  
حقوق ارشد  حقوق زندانيان در فقه و حقوق موضوعه  
حقوق ارشد  آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد در زمينه جرم انگاري  
حوزوي سطح 3  احكام جزايي غير مسلمان در دولت اسلامي  
حوزوي سطح 3  بررسي موانع شرط عدالت در فقه اماميه  

حوزوي
سطح 3
خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق ايران


حوزوي
سطح 3
احكام فرزند كشي در فقه و حقوق


حوزوي
سطح 3
گستره اختيارات مادر در غياب پدر


حوزوي
سطح 3
سكوت در فقه اماميه و حقوق موضوعه


حوزوي
سطح 3
گستره عيوب فسخ نكاح


حوزوي
سطح 3
والدين و حريم شخصي كودكان


حوزوي
سطح 3
بررسي فقهي حقوقي پيوند عضو قطع شده پس از حد و قصاص


حوزوي
سطح 3
جلوه هاي كرامت انساني در فقه جزايي اسلام


حوزوي
سطح 3
شرط عدم استفاده از بعضي از حقوق در عقد ازدواج


حوزوي
سطح 3
بررسي تطبيقي مسئوليت عاقله


حوزوي
سطح 3
تخفيف مجازات در فقه و حقوق


حوزوي
سطح 3
بررسي نقض حكم قاضي از ديدگاه فقه


حقوق
ارشد
حقوق زوجه در فقه امامي و حنفي


حوزوي
سطح 3
بررسي فقهي حقوقي حقوق طفل قبل از تولد


حقوق
ارشد
رابطه ارتداد با آزادي در اسلام


حقوق
ارشد
جرم آدم ربايي از منظر فقه و حقوق


حقوق
ارشد
وسايل ارتباط جمعي بر ارتكاب جرائم عليه حيثيت


حقوق
ارشد
بررسي فقهي حقوقي قانون نظارت بر رفتار قضات دادگستري


حقوق
ارشد
حمايت كيفري از داده هاي رايانه اي در نظام حقوقي ايران


حقوق
ارشد
بررسي نوآوري هاي لايحه قانون مجازات اسلامي در بخش كليات


حقوق
ارشد
آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد در زمينه جرم انگاري


حوزوي
سطح 3
ضمان منافع غير مستوفات در فقه و حقوق ايران


حوزوي
سطح 3
تجري در علم اصول و مصاديق آن در فقه و حقوق ايران


حقوق
ارشد
تاثير توبه و انكار پس از اقرار در حقوق كيفري

 عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

 • عضو جهاد دانشگاهي مشهد 63-62.

 • همكاري با بنياد پژوهشهاي اسلامي با سمت پژوهشگر 70-68.

سوابق مديريتي و اجرايي

 •  قاضي دادگستري 83-75.

 •  مدير گروه حقوق مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي 86-84.