دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 داوود حيدري 
 
   

مشخصات   

 

 

داوود حيدري
كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران

استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي

تلفن محل كار و فاكس: 05112235951

پست الكترونيكي: ِheydari@razavi.ac.ir/dheidari4@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

  
سوابق تحصيلي 


 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
حوزوي سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد

4 سال

دانشگاهي
كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75 
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  75
كارشناسي مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور مشهد 73 
كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلاميدانشگاه تربيت مدرس تهران 78 


 سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

 •  كلام قديم.

 •  كلام جديد.

 •  فلسفه دين.

 •  فلسفه اسلامي.

 •  منطق.

 •  منطق گزاره ها.

 •  فلسفه اخلاق.

 •  تاريخ فرق.

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دانشگاه علوم حديث.

 •  مدرسه عالي شهيد مطهري.

 •  جامعه المصطفي العالميه مشهد.

 •  دانشگاه امام حسين (ع) مشهد.

سوابق پروهش
 

نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد حوزوي افعال الهي
پايان نامه ارشد دانشگاهي آراي كلامي فياض لاهيجي
جزوه درسي كليات فلسفه
منطق جملي
منطق شرطي
منطق موجهات
منطق عمومي
فلسفه دين
منطق تخصصي
منطق جديد (گزاره ها)
كلام جديد
كتاب

آموزشهاي ديني كوتاه مدت ويژه مبلغان دبيرستان خارج از كشور (5 جلد)

همكاري در " اصلاح الگوي مصرف از نگاه اسلام"

منطق استدلال

مقالات (ترجمه) براهين سنتي متكلمان بر وجود خدا
نقش يولس در شكل گيري آيين مسيحيت
باورها و تأثير آن در اصلاح الگوي مصرف
نقد رويكرد كاركردگرايانه در تعريف دين
نظريه قياس ارسطويي از ديدگاه لوكاسيه ويچ
طرحهاي تحقيقاتي

همكاري در تهيه كتب آموزشهاي ديني كوتاه مدت ويژه مبلغان و مربيان خاج از كشور، 1378

تهيه متن درسي منطق تخصصي، 1386

همكاري در طرح اصلاح الگوي مصرف در آموزه هاي ديني، 1388

راهنمايي و مشاوره پايان نامه

سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
مشاور فلسفه و كلام ارشد نيازهاي معنوي از نظر قرآن و برخي مكاتب عرفاني نو ظهور
فلسفه و كلام حوزه شك و شكاكيت در فلسفه اسلامي
فلسفه و كلام ارشد داوري بر داوريهاي قطب الدين رازي در مباحث منطقي اشارات

 كسب مقامها و جوائز علمي

 • احراز رتبه اول گروه انساني ششمين دوره جشنواره علمي - پژوهشي فردوسي دانشگاه فردوسي مشهد.

 • احراز رتبه اثر برگزيده دومين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان 86.

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

 •  همكاري با مجله تخصصي الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي از سال 80 با سمت عضو هيئت تحريريه.

 •  همكاري با مجله انديشه حوزه در سال 81 - 80 با سمت عضو هيئت تحريريه.

سوابق مديريتي و اجرايي

 •  رئيس اداره آموزش دانشگاه علوم اسلامي رضوي75-72.

 •  كارشناس آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 77-76.

 •  عضو كميته راه اندازي دانشكده علوم حديث سال 76.

 •  معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده علوم حديث 79-77.

 •  معاون آموزشي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 78-77.

 •  مشاور آموزشي رئيس دانشگاه علوم اسلامي رضوي 79-78.

 •  معاون پژوهشي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 79 تاكنون.