دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 لیست پایان نامه های حقوق خصوصی 
 
گرايش حقوق خصوصي

 
عنوان
دانشجو
استاد راهنما
سال
1
آثارانواع بیع بلحاظ موعد تسلیم عوضین
علی رحیم پورکامی
امیرحسین آبادی
1379
2
اثرقبض درعقدوقف
احمدطباطبایی یزدی
امیرحسین آبادی
1379
3
مسئولیّت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معابر در فقه و حقوق ایران عبدالله مهرعلي تبار
عباس قاسمي حامد
1388
4
قلمرو شرط برائت درقراردادهای پزشک وبیمار
محمدرضا بصیری
امیرحسین آبادی
1380
5
کاهش ارزش پول وراههای جبران آن
مهدی بصیری
امیرحسین آبادی
1380
6
توابع مبیع
علی فراشیانی
امیرحسین آبادی
1381
7
نقش اضطرار درحقوق مدنی
حسن نوری شوراب
امیرحسین آبادی
1381
8
تعرض به سندونحوه رسیدگی به آن درحقوق ایران
جعفر پوربدخشان
امیرحسین آبادی
1382
9
اضطرار واکراه درحقوق جزای ایران وفقه امامیه
سید محسن موسوی فر
میرمحمدصادقی
1383
10
بررسی حقوقی شرط مجهول واثرآن درقرارداد
محمدجعفرعبداللهی
امیرحسین آبادی
1383
11
بررسی فقهی-حقوقی شرط سپرده گذاری درعقدقرض
سیدعلی صالح
امیرحسین آبادی
1383
12
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات دراسنادتجارتی
حسن نوری
امیرحسین فخاری
1384
13
بررسی امکان صدور حکم حجرمعتاد به درخواست ذی نفع
ابراهیم میرفاطمی
مصطفی محقق داماد
1384
14
بررسی شرط عدم مسئولیت درحقوق ایران
مجتبی تقی زاده
میرقاسم جعفرزاده
1384
15
بررسی فقهی-حقوقی رابطه حقوقی انسان بااعضای بدن
مهدی علیزاده
میرقاسم جعفرزاده
1384
16
داوری ونقش آن درحل معضلات قوه قضائیه
رحیم جعفری
حمیدرضانیکبخت
1384
17
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان وفروشندگان کالا دربرابر مصرف
مهدی عریضی
عباس قاسمی حامد
1385
 18
 اجرای اجباری تعهد در فقه و حقوق مدنی ایران
 صفرعلی فتح اللهی
 تمیر حسین آبادی
 1385
 19
 آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه
 حسین شعبان پور
امیر حسین آبادی
1386
 20
 آثار تعلیق در عقود و شروط
 محسن سروری یدکی
سیدمصطفی محقق داماد
1388
 21
 بررسی تفاوتهای دیه (زن و مرد مسلمان و کافر) و نقش زمان و مکان در آن
 سیدحسن چراغی
سیدمصطفی محقق داماد
1385
22 باروری مصنوعی و احکام فقهی حقوقی طفل ناشی از آن حسین مهدوی پور
سیدمصطفی محقق داماد
1386
23 بررسی تطبیقی نفقه اقارب در فقه اسلامی و حقوق ایران احمد شعبانی
نجات الله جورابراهیمیان
1387
24 بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت غلامرضا یزدانی
محمدعلی سعیدی
1388
25 بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع حسین وکیل زاده ثانی
میرقاسم جعفرزاده
1390
26 بررسی تطبیقی اسباب فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع مصطفی عباسی
میرقاسم جعفرزاده
1390
27 انتقال تعهّد در فقه و حقوق ایران حسن همتی فر
محمدعلی سعیدی
1390
28 بررسی فقهی - حقوقی ادارة مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) اسفندیار صفری
سیدمصطفی محقق داماد
1386
29 بررسی شبیه سازی و آثار حقوقی ناشی از آن سیدعلی عباس نیای زارع
گودرز افتخارجهرمی
1387
30 بررسی فقهی حقوقی صلح دعوی علیرضا سلطانی متهور
سیدمصطفی محقق داماد
1387
31 بررسی فقهی حقوقی اعتبار و آثار سلب حق (ماده 959 ق م) علي اكبر نهضتي
ميرحسين عابديان
1387
32 بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق محمدشريف ابراهيمي
عباس قاسمي حامد
1387
33 بررسی فقهی و حقوقی تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی اصغر عزيزي قورتاني
امير حسين آبادي
1387
34 بررسی ماهیت حقوقی فقهی بیع زمانی محمد احمري
امير حسين ابادي
1387
35 بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش حقّ حسين نصرتي
ميرحسين عابديان
1388
36 بررسی فقهی و حقوقی خروج صغیر از حجر محمد اكبري
ميرقاسم جعفرزاده
1389
37 بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش با ثمن شناور محمد شورگشتي
ميرقاسم جعفرزاده
1389
38 بررسی فقهی حقوقی خسارت قابل جبران در فقه و حقوق ایران مهدي جعفري
اميرحسين آبادي
1389
39 بررسی فقهی حقوقی موانع انتقال مالکیّت در بیع مجيد حدادي منش
سيدمصطفي محقق داماد
1389
40 بررسی فقهی و حقوقی اثر شرط باطل در عقد محسن شاهبازي
محمدعلي سعيدي
1390
41 بررسی مجازات قصاص اطراف در فقه و حقوق حسين بهمن آبادي
سيدحسن سادات حسيني
1385
42 بررسی و نقد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده عليرضا عشرتي
عزت الله عراقي
1386
43 بررسی ماهیت قرارداد سفارش ساخت و اعتبار آن در فقه و حقوق حميدرضا بني اسدي
ميرحسين عابديان
1387
44 بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حل اختلاف عبدالرسول دنيائي
حميدرضا نيكبخت
1387
45 بررسی ماهیت فقهی حقوقی شرکتهای با ساختار هرمی فخرالدين سهرابي كواري
اميرحسين فخاري
1387
46 بررسی ماهیت و وضعیت بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق مرتضي ميرزايي گل شيخ
امير حسين آبادي
1390
47 تعدیل قضایی قرارداد مبانی و قلمرو آن    علي گلناركار
امير حسين آبادي
1387
48 تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق حسين حلبيان
امير حسين آبادي
1388
49 تولیت در وقف و وظایف و اختیارات متولی سيدروح الله موسوي پور
سيدمصطفي محقق داماد
1388
50 داوری از نگاه فقه حيدر نوري زاده
حميد رضا نيكبخت
1386
51 حدود دخالت دادگاه در داوری های داخلی و بین المللی محمدهادي بختياري فر
حميدرضا نيكبخت
1386
52 حق الإرث زوجه از ما ترک زوج در فقه و حقوق سيداحمد حسيني
حسين مهرپور
1390
53 راهکارهای حمایتی فقه و حقوق اسلامی از حقوق زن در ازدواج محمدتقي مناقبي
حسين مهرپور
1390
54 طلاق حاکم و احکام و آثار مترتب بر آن عارف حمداللهي
علي صفاري
1386
55 فرزند خواندگی در حقوق ایران و فقه اسلام مهدي صدوقي
امير حسين آبادي
1386
56 عقد مشارکت مدنی و چگونگی اعمال آن در نظام بانکداری بدون ربا محمدعلي رمضاني
امير حسين آبادي
1390
57 مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی
قاسم نخعي پور
ميرحسين عابديان
1387
58 حمایت از طرف ضعیف در قرارداد
سیدمجتبی سلطانی
قاسمی حامد عباس
1391
59 مسولیت مدنی اشخاص حقوقی نسبت به الودگی هوادرفقه.حقوق طالب ملائی محمدحسین رمضانی قوام آبادی1391
 60 بررسی فقهی حقوقی بیع مال آینده هادی خیری محمدعلی سعیدی 1391
 61 بیمه عدم النفع در حقوق ایران ‘فقه امامیه وحقوق انگلستان سیدهادی رمضانی کریمی منصور امینی 1391
 62 بررسی امکان وقف پول درفقه وحقوق موضوعه سیدمرتضی میرزاده گودرزی محمدعلی سعیدی 1392
 63 بررسی تلف مال توقیف شده در تأمین خواسته عبداله قاسمی کله مسلمانی میرحسین عابدیان 1392
 64 توثیق غیر عین در حقوق تطبیقی و فقه اسلام کاظم برزش آبادی امیر حسین آبادی 1392
 65 قواعد عمومی مسؤلیت مدنی ناشی از فعل غیر سیدروح اله علویان کرانی سیدحسن وحدتی شبیری 1392
 66 ضابطه مبطل بودن شرط ضمن عقد(ماده۲۳۳ق م)وتطبیق آن با فقه ابوالفضل فرح بخش محمدعلی سعیدی 1392
 67 قلمرونظارت اداره اوقاف برموقوفات حامد مهدوی رضا دانشورثانی 1392
 68 وقف اشخاص حقوقیجلیل جبارخودی بناب محمدعلی سعیدی 1392
 69 وقف سهام درفقه وحقوق مهدی رجبی کیا حسین سیمایی 1392
 70 بررسی مفهوم توقف درلایحه قانون تجارت ومقایسه آن بامقررات فعلی وفقه مصطفی مروی محمدرضا پاسبان 1392
 71 استبدال وقف در فقه و حقوق ایران علی آقائی میبدی رضا حق پناه دفاع نشده
 72 اوراق صکوک درفقه وحقوق سیدعباسعلی وهاب زاده موسوی محمدعلی سعیدی دفاع نشده
 73 بررسی حق سرقفلی در قانون موجر و مستأجر سال 76 امید مومنی الکامی امیر حسین آبادی دفاع نشده
 74 بررسی فقهی حقوقی حق تقدیمی (حق پذیره) فرزاد بهشتی توندری عبدالرضا اصغری دفاع نشده
 75 بررسی فقهی حقوقی قاعده « المبیع یملک بالعقد» عباس موحدی نسب سیدحسن وحدتی شبیری دفاع نشده
 76 بررسی فقهی و حقوقی اراده ظاهری و باطنی محمد تشکری صالح میرحسین عابدیان دفاع نشده
 77 بررسی ماهیت ولایت در نکاح در فقه و قانون مدنی رحیم علیش پور محمدهادی معرفت دفاع نشده
 78 بررسی مشروعیت خسارت معنوی در فقه و حقوق احمد حسنی امیر حسین آبادی دفاع نشده
 79 توزیع خسارت در تداخل اسباب حسینعلی صادقی امیر حسین آبادی دفاع نشده
 80 تهاتردرفقه وحقوق ذبیح الله بدری منصور امینی دفاع نشده
 81 جایگاه حسن نیت در ضمان قهری از منظر فقه و حقوق احمد قلی پور سیدمصطفی محقق داماد دفاع نشده
 82 داوری اجباری سیدمحمدحسین نقیبی حسین سیمایی دفاع نشده
 83 رابطه اضطرار و مسؤلیت مدنی در فقه وحقوق ایران علی اکبر باقری رستم آباد امیر حسین آبادی دفاع نشده
 84 شرط درایقاعات سیدمحمدباقر حسینی سیدمصطفی محقق داماد دفاع نشده
 85 مسؤلیت مدنی ناشی از تبلیغات سوء کالا دانیال شیخ الاسلامی سیدحسن وحدتی شبیری دفاع نشده
 86 مسؤلیت مدنی ناشی از مشورت نادرست احمد مؤمنی فر امیر حسین آبادی دفاع نشده
 87 مسئولیت مدنی سرپرست صغار و مجانین در حقوق ایران و فقه اسلامی حسین دشتی فدکی میرحسین عابدیان دفاع نشده
 88 معامله با خود در نهادهای نمایندگی رضا ترکانلو محمدعلی سعیدی دفاع نشده
 89 نظریه حق طریقی وآثارآن درفقه وحقوقعقیل رضاپوریزدان آباد محمدعلی سعیدی دفاع نشده
90 نقش عرف در تعیین توابع مبیع محمد کاهانیسیدمصطفی محقق داماد دفاع نشده