دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حراست 
 
 

اهم فعاليتها

 

حركت، استراتژى و نحوه عملكرد حراست در دانشگاه بر اساس سياست گذاريها و رهنمودهاى توليت آستان‏ قدس رضوى حضرت آيت الله واعظ طبسى (دامت بركاته) تنظيم گرديده است كه با هماهنگى و دستور نماينده مستقيم معظم له يعنى رياست محترم دانشگاه با لحاظ قراردادن و تطبيق وظايف با محيط حوزوى و آستان‏ قدس مورد توجه و دقت نظر مي باشد. حراست دانشگاه بر اساس شرح وظايف تعيين شده در سه محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فيزيكى فعاليت مي نمايد و اهم آنها در هر يك از محورها به شرح ذيل است:

 

الف. حفاظت پرسنل (كليه نيروهاى انسانى اعم از اساتيد، كاركنان و دانشجويان)

 •  پيگيرى مستمر وضع حراستى دانشگاه و رسيدگى بر كار عوامل انتظامى و نيز تهيه گزارشات مورد لزوم.

 •  دادن آگاهى به موقع از نفوذ و توطئه احتمالى عوامل بيگانه و ضد انقلاب داخلى و خارجى به رياست.

 •  جمع ‏آورى اخبار و گزارشات رسيده و ارائه خدمات اطلاعاتى در زمينه عوامل ايجاد كننده نارضايتى به مقامات.

 •  تشكيل پرونده حفاظت پرسنل و ايجاد بايگانى محرمانه.

 •  استعلام و پاسخ به استعلامات در مورد پرسنل.

 •  صدور كارت شناسايى و تردد جهت پرسنل.

 •  دعوت و ارشاد افراد خاطى بر حسب مورد.

 •  كنترل و مراقبت افراد مظنون.

 •  شناسايى و پيشگيرى از وقوع بحرانها.

 •  انجام كليه امور تحقيقاتى. 

ب. حفاظت اسناد و مدارك

 •  طبقه ‏بندى اسناد و مدارك بر حسب درجه اهميت و حساسيت با نظر تهيه كننده سند.

 •  ايجاد بايگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعيين چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.

 •  برنامه ‏ريزى و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.

 •  استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارك محرمانه، مخازن سؤالات.

 •  تهيه و تنظيم، تكثير و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقيم.

 •  انجام اقدامات لازم در جهت جلوگيرى از افشاء غير مجاز مذاكرات و صورت جلسه ‏ها.

 •  تهيه و تنظيم سيستم مطمئن بايگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.

 •  دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط. 

ج. حفاظت فيزيكي

 •  اقدامات تأمينى و حفاظتى اماكن و انجام هماهنگي لازم با حراست آستان‏ قدس و اماكن در امورات ساخنمان دانشگاه.

 •  ارتقاء توان كيفى نيروهاى حفاظتى از طريق آموزش.

 •  حفظ و مراقبت از اموال متعلق به بيت المال.

 •  ارائه راهكارهاى علمى به منظور پيشگيرى از حوادث احتمالى.  

 •  ايجاد نظم و انضباط در محيط به منظور تسريع امور جارى.

 •  كنترل خروج اموال متعلق به سازمان با فرم مخصوص.

 •  صدور مجوز تردد پرسنل در ساعات ادارى با برگ مرخصى و يا مأموريت.

 •  صدور مجوز تردد ارباب رجوع و كارگران امور ساختماني به ساختمان.

 •  آموزش امورات حفاظتى به رانندگان وسايل نقليه.

 •  هماهنگى با نيروى انتظامى در حفاظت آزمون و ديگر موارد لزوم.

 •  حفاظت از مخازن اصلى و فرعى و توزيع سؤالات امتحانى و آزمون‏ها.