دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 اعضاي هيئت علمي گروه تاريخ 
 
 
  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  دكتر عليرضا روحي

استاديار