دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 غلامعباس سعيدي 
 
   

مشخصات   

 

 

 غلامعباس سعيدي
دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

استادیار گروه دروس عمومي و پايه

تلفن: 324 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: ِsaeedi@razavi.ac.ir

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

 
 

سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
دانشگاهي كارشناسي

فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه علوم اسلامي رضوي  71
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور واحد مشهد 74
كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه شيراز  78
دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  


 سوابق تدريس

 

دروس تدريسي 

 •  دستور زبان فارسي.

 •  تاريخ زبان فارسي.

 •  نظم 1ب 1و2 (رودكي، منوچهري، فرخي كسايي).

 •  نظم 2 ب 1، 2 و 3 (رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، سي قصيده از ناصر خسرو، تاريخ بيهقي ...).

 •  گلستان سعدي.

 •  مثنوي 1 و 2.

 •  فارسي عمومي.

 •  نگارش فارسي.

 •  معاني و بيان.

 •  قواعد عربي.

 •  روش تحقيق.

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دانشگاه بين المللي امام خميني.

 •  جامعة المصطفي العالمية.

 •  مركز آموزش دوره هاي دانش افزايي استادان زبان فارسي رايزني فرهنگي جمهوريي اسلامي ايران در تركمنستان

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد

 Persian Lexical Items in a Monolingual Pedagogical Dictionary

رساله دكترا  بررسي واژه سازي در زبان فارسي بر پايه دستور و تئوريهاي زبان شناسي در بخش زايايي واژگاني
مقالات  نگاه صوفيان و عارفان به امام رضا (ع)
 نقد جناس مضارع در كتب بلاغي
 بررسي آوا شناختي اطباق در تجويد و قرائت قرآن كريم
پيشنهاد طرح تهيه فرهنگ آموزشي فارسي به فارسي براي خارجيان
مقايسه تحليلي "آي آدمها" و "كوليرا" دو شعر ازنيما و نازك الملائكه

 نگاهی به مثنوی از منظر دستور نقشگرای هلیدی

 فرهنگ آموزشی فارسی: راهکارها و رویکردها

 پیشنهاد طرحی آواشناختي جهت بررسی بلاغی نسخه بدلهای حافظ

 آموزش آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی

 تناسب گریزی در بلاغت بر پایۀ اصل همکاری گرایس و تئوری تناسب

 ترجمه های قرآنی پشتوانۀ سترگ زبان و ادب فارسی

 بررسي آواشناختي علم تجويد

 مترجمان قرآن:ياريرسانان ديروز و امروز زبان پارسي

 توان هاي بالقوّه و بالفعل زبان فارسي در واژه سازي

 زبان فارسي يگانه رسانه تمدن ايراني اسلامي

 مقايسه حافظ و سعدي بر پايه دستور نقشگراي هليدي

 گوي خورشيد در ميدان رستم و اسفنديار

 فرايندهاي ساختواژي در شاهنامه فردوسي
  بررسي علمي انتقادي متون آموزش زبان فارسي جامعه المصطفي العالميه
  پيشنهاد طرحي آواشناختي جهت تدريس آواهاي فارسي به فارسي آموزان خارجي
  اصوات نرمكامي شده و دومخرجي در زبان عربي
  چالش هاي فرامرزي زبان فارسي: گذشته، حال و آينده
  واكاوي خطاهاي دستوري فارسي آموزان عرب در فراگيري جمله هاي اسنادي فارسي
  

شركت در همايشهاي علمي 

 •  همايش نثر فارسي از آغاز تا كنون رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان 87.

 •  همايش نظم فارسي از آغاز تاكنون رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان.

 •  همايش بين المللي امام رضا (ع) سفارت اسلامي ايران در تركمنستان 87.

 •  همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبانشناسي دانشگاه فردوسي 88.

 •  همايش فردوسي و زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 89.

 •  همايش نيما و ميژاث نو دانشگاه مازندران 89.

 •  همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت معلّم سبزوار. 1389.
   همایش ادبیات فارسی و پژوهشهای بین رشته ای. دانشگاه بیرجند. 1389
   هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیّات فارسی. دانشگاه تهران. دی 1389.
   نخستین همایش نظریه و نقد ادبی. دانشگاه فردوسی. اسفند 1389.
   همایش ملّی ترجمۀ قرآن کریم گرامیداشت استاد عبدالحمید آيتی، اسفندماه 89.
   همايش ملّي تمدن شناخت: پژوهشكده فرهنگ اسلام و ايران، ارديبهشت 1390، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
   همايش هزاره شاهنامه: دانشگاه فردوسي، ارديبهشت 1390.
   ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي: دانشگاه مازندران، خرداد 1390.
   اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبيات فارسي چشم‌انداز، راهكارها و موانع ديماه 1390.
   همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي دي ماه 1390، دانشگاه سيستان و بلوچستان.


كسب مقامها و جوائز علمي  

 •  رتبه اول آزمون دكتراي رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي 84.

سوابق مديريتي و اجرايي 

 •  مدير گروه آموزشي زبان فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 81- 80.