دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 دكتر محمد علي سعيدي 
 

مشخصات   

 

 

دكتر محمدعلي سعيدي


دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

استاديار گروه حقوق

تلفن : 312 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي:

saeedi_mha@yahoo.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

   
سوابق تحصيلي

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه مدت تصدي
دانشگاهي كارشناسي

 حقوق

دانشگاه امام صادق (ع)  
كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)  
دكتري  حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي  
  •  مطالعه و فراگيري شخصي دروس ادبيات عرب، اصول وفقه.


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

  •  حقوق مدني.

  •  حقوق تجارت.

  •  كليات حقوق.

مراكز تدريس

  •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

  •  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و قم.

  •  جامعه المصطفي العالميه مشهد.

  •  دفتر تبليغات اسلامي.

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  بيع كالي به كالي در فقه اسلامي و حقوق ايران
رساله دكترا  حق عيني و ديني در حقوق ايران و فرانسه
 مقالات  بررسي يك پرونده و قرارداد مبناي آن
 تأملي بر تقسيم بندي دعاوي به عيني، شخصي و مختلط
 بررسي اعتبار مهريه هاي سنگين
 ترجمه "پليس و اخلاق"
بررسي شرط عندالاستطاعه در مهريه - محل چاپ: مجله آموزه هاي حقوقي شماره 35

راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
راهنما حقوق ارشد بررسي تطبيقي شرط ذخيره مالكيت  
مشاور حقوق ارشد  فرزند خواندگي در حقوق ايران  86
حقوق ارشد  بررسي فقهي - حقوقي اعتبار و آثار سلب حق  
حقوق ارشد بررسي فقهي - حقوقي تحصيل دليل و اعتبار علم قاضي در امور مدني  
حقوق ارشد بررسي فقهي حقوقي خريد و فروش حق  
حقوق ارشد بررسي فقهي حقوقي خريد و فروش با ثمن شناور