دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 تربيت بدني 
 
 

مشخصات   

 

 محمود بهرمند
سمت: كارشناس تربيت بدني

تحصيلات: كارشناسي

 تلفن تماس: 222 - 05112218990

 پست الكترونيكي: ِ

 نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره2. 

 

 

 

اهم فعاليتها  

  • برنامه ريزي كارشناسانه جهت گسترش روحيه ورزشي توأم با اخلاق

  • تهيه تقويم ششماهه ورزشي دانشگاه و پيشنهاد آن به معاونت فرهنگي

  • توسعه رشته هاي مختلف ورزشي در دانشگاه مطابق با اعتبارات و علايق دانشجويان

  • فراهم كردن امكانات و فضا هاي ورزشي مورد نياز

  • نظارت بر سالنهاي ورزشي دانشگاه و استيجاري و ارزيابي عملكرد مربيان ورزشي 

  • گزارش مستمر از فعاليتهاي تريت بدني به معاونت فرهنگي

  • ارزشيابي برنامه هاي ورزشي، خدمات فني مربيان و نحوه اجراي برنامه ها

  • تعيين ضوابط فني ورزشي دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي

  • برنامه ريزي براي شركت تيمهاي ورزشي دانشگاه در مسابقات